کابل SFTP چیست و چه تفاوتی با UTP دارد؟

برای انتقال تصاویر دوربین های تحت شبکه به دستگاه ضبط کننده تصاویر NVR از کابل های شبکه استفاده می [...]