دوربین ماشین چیست؟

ممکن است ماشینتان را در خیابان پارک کنید و بعد که به سراغ آن رفتید متوجه آسیب دیدگی، دزدی [...]