معنی FPS یا فریم در ثانیه در دوربین مداربسته چیست؟

هر فریم چند ثانیه است؟ هر فریم چند عکس است؟ معنی FPS یا فریم در ثانیه در دوربین مداربسته [...]