پیدا کردن دستگاه شنود

آیا دستگاه شنود را می شود پیدا کرد؟ استفاده از دستگاه شنود قانونی است؟ دستگاه شنود در چه محل [...]