پیدا کردن دستگاه شنود چگونه است؟ نرم افزار پیدا کردن دستگاه شنود

آیا دستگاه شنود را می شود پیدا کرد؟ استفاده از دستگاه شنود قانونی است؟ دستگاه شنود در چه محل [...]