کابل SFTP چیست و چه تفاوتی با UTP دارد؟

2022-11-28T16:28:29+03:30توسط |

برای انتقال تصاویر دوربین های تحت شبکه به دستگاه ضبط کننده تصاویر NVR از کابل های شبکه استفاده می ...